jo.wilkowice.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Urzędu Gminy wilkowice.pl
Strona główna strona główna 
 
BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Wilkowice
Nazwa Gminy
Wilkowice
Wójt Gminy
Janusz Zemanek
Adres Jednostki Nadrzędnej  ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Kontakt Tel: 33 499 00 77, 79, 80, 81, 82
Fax: 33 817 30 43
e-mail: sekretariat@wilkowice.pl
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bystrej 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi w Wilkowicach  
4. Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi w Bystrej 
5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mesznej
6. Publiczne Przedszkole w Bystrej
7. Publiczne Przedszkole w Wilkowicach
8. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach 
9. Gminny Ośrodek Kultury w Bystrej
10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12. Gminna Biblioteka Publiczna

 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-05-08 11:56:08.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2019-05-08 11:56:08
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko
  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.wilkowice.bip.gmina.pl